Prin Curriculum AGORA înţelegem întregul parcurs de formare şi dezvoltare oferit de şcoala noastră elevilor. Privim în mod integrat activităţile destinate programei naționale şi activităţile complementare desfăşurate în şcoală sau în afara ei. Împreună, acestea sunt menite să conducă la dezvoltarea intelectuală, fizică, emoţională şi socială a elevilor noştri.

Curriculumul AGORA este unul complex, este astfel conceput încât să asigure o pregătire corespunzătoare a elevilor pentru continuarea studiilor atât în instituţii de învăţământ româneşti, cât şi în străinătate. Acest lucru se realizează prin completarea curriculumului de bază – care este cel românesc cu elemente din curriculumul internațional, focalizarea pe competenţele cheie stabilite la nivel european şi preluarea unor practici ale şcolilor internaţionale.

Baza educaţiei oferite la Școala Gimnazială Internațională Agora este programa națională românească, armonizată cu principii educaţionale şi metode ale curriculumului internațional pentru a construi un învăţământ de înaltă calitate, care să le dea posibilitatea elevilor să-şi continue studiile în orice şcoală din România sau din străinătate. Astfel, curriculum-ul AGORA este format din:

1. Curriculum național

Elevii AGORA fac parte din sistemul românesc de învăţământ şi pot urma treptele superioare la orice instituţie de învăţământ acreditată în România. Școala Gimnazială Internațională Agora aplică programul de curriculum extins (număr maxim de ore din planul cadru de invăţământ la disciplinele de bază: limba română și matematica, cât şi la alte discipline, care se dovedesc a fi de interes pentru copii); elevii au ocazia să îşi identifice și dezvolte talentele și pasiunile în cadrul ofertei bogate de activităţi extra-curriculare din programul de după-amiază.

Ceea ce este specific şcolii AGORA e că optimizăm programa românească prin metode noi de predare-învăţare-evaluare, însuşirea noţiunilor de la simplu la complex, de la concret la abstract, utilizând un bogat material didactic, pus în permanenţă la dispoziţia elevului.

Această abordare oferă elevilor AGORA posibilitatea de a asimila mai uşor materia, învăţând cu mai multă plăcere și interes, mai repede şi mai temeinic. Școala Gimnazială Internațională Agora îşi propune ca, prin intermediul unei baze educaţionale bogate, să asigure o educaţie solidă tuturor elevilor şcolii, promovând totodată excelenţa, prin intermediul unor programe intensive.

2. Curriculum internațional

Curriculumul internațional este inclus în oferta școlii încă de la nivelul preșcolar constituind:

 • o ofertă bogată şi variată de cluburi care permit valorificarea înclinaţiilor, talentelor şi intereselor specifice ale copiilor;
 • învăţarea bazată pe proiect – copiii lucrează frecvent proiecte individuale şi de grup la diferite discipline şi o dată pe semestru se organizează o prezentare-concurs de proiecte în care fiecare clasă prezintă un proiect cu tematică europeană;
 • fiecare copil are un portofoliu și un raport de progres care conţine mostre de lucrări realizate, teste sumative, fise de lucru etc., care este transmis părinţilor la finalul semestrului;
  set de rapoarte de evaluare confidențiale, trimise părinţilor la final de semestru care înregistrează aprecierile tuturor profesorilor clasei;
 • ore de dezvoltare personală susţinute de consilierii şcolari la fiecare clasă;
 • uniforma şi costumul de sport care au emblema şcolii şi sunt obligatorii;
 • assembly – numele întâlnirii săptămânale (ziua de luni) în care se va prezenta o temă de actualitate, se vor face evidenţieri şi anunţuri;
 • panouri de afisaj pe care se expun lucrările elevilor realizate la diferite discipline;
 • modalităţi diverse de apreciere şi recompensare a succeselor academice şi a bunei conduite – diplome, scrisori de felicitare, evidenţiere în întâlnirile de luni etc.;
 • acţiuni de caritate organizate de elevi şi părinţi;
 • voluntariat pentru diferite activităţi;
 • clubul artistic și conceptul serbărilor;
 • un curriculum inclusiv care asigură oportunităţi de învăţare şi succes pentru fiecare elev.

3. Competențe cheie europene

Curriculumul AGORA vizează formarea competenţelor cheie stabilite la nivelul Uniunii Europene:

 • Comunicarea în limba maternă
 • Comunicarea în limbi străine
 • Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
 • Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
 • Competenţe pentru a învăţa să înveţi
 • Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
 • Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 • Sensibilizare culturală şi exprimare artistică

Pentru dezvoltarea acestor competențe în activitatea didactică a Școlii Gimnazială Internațională Agora sunt folosite elemente ale sistemului educațional european, precum:

 • utilizarea metodelor activ – participative;
 • lucrul pe grupe mici și învățarea prin cooperare;
 • valorificarea inteligențelor multiple;
 • dezvoltarea inteligenței emoționale;
 • dezvoltarea competențelor transdisciplinare;
 • organizarea de activităţi de învăţare în care elevii aplică conţinuturile însuşite în situaţii de viaţă reală;
 • învățarea diferențiată și programe de studiu individualizate conform nevoilor;
 • activități suplimentare de sprijin și pregătire care asigură progresul fiecarui elev;
 • activități care valorifică și evidențiază performanța școlară și excelența;
 • consilierea individuală pentru o conduită corectă și relaționare optimă cu profesorii și colegii realizată de consilieri școlari;
 • studiul intensiv al limbii engleze și matematicii;
 • implicarea elevilor în numeroase activități extrașcolare;
 • dezvoltarea autonomiei în pregătirea temelor și abilități de lucru individual;
 • o pregătire solidă pentru testările și examenele naționale.

La baza realizării curriculumului AGORA stau principii și metode educationale europene:

 • Abordare transdisciplinară – Atât conţinuturile din programa românească, cât şi cele din curriculum-ul internațional sunt subsumate unor ”planuri de dezvoltare” specifice școlii. Proiectate pe durata aproximativă a unei luni calendaristice, având un caracter atrăgător, dar și educativ, planurile de devoltare din cadrul școlii AGORA sunt urmărite de-a lungul lecţiilor din programul curricular, în activităţile extraşcolare şi printr-un proiect final, centrat pe fiecare plan şi care reprezintă contribuţia tuturor elevilor din școală.
 • Interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate – noţiunile din cadrul disciplinelor școlare sunt corelate, oferind elevului o abordare a unei teme din mai multe perspective ajutându-l pe elev să înţeleagă mai bine și să înveţe cu mai multă plăcere.
 • Învăţarea centrată pe elev – numărul mic de elevi la clasă (maximum 15) este un atu care permite plasarea elevului ca individ unic în centrul actului de învăţare, ca participant activ la propriul proces de instruire; fiecărui elev i se asigură suportul pentru a-și însuşi noţiunile în ritm propriu, respectând particularităţile de vârstă și individuale ale copilului.
 • Învăţare prin experienţe – elevii sunt expuşi la o varietate de experienţe practice care îi motivează să înveţe și să se dezvolte intelectual și emoţional.

4. Practici ale școlilor internaționale

Elementele de programă internațională se regăsesc la AGORA în moduri de implementare diferite. Pe de o parte, vorbim despre folosirea unor principii și metode educaţionale din sistemul european, îndeosebi cel britanic pentru a asigura o mai bună asimilare și predare a materiei. Pe de altă parte, prin programa europeană înţelegem existenţa unor ore de engleză (de la 8 până la 10 ore/săptămână) în cadrul căreia folosim engleza atât ca limbă străină studiată, dar și ca limbă de lucru. de asemenea, elevii noștri vor fi pregătiți pentru testarea Cambridge (ESO L- English for Speakers of Other Languages). Rezultă un sistem care încorporează abordări culturale diferite, astfel încât să creeze copiilor structura mentală în două limbi – română şi engleză. De asemenea, încă din ciclul primar, introducem o a doua limbă străină pentru elevi, aceștia putând opta pentru franceză, germană sau italiană.

Programul în limba engleză deţine un procent important în curriculumul AGORA. În cadrul acestuia:

 • limba engleză se studiază în regim intensiv, 10 ore/săptămână cu câte 2 ore pe zi;
 • se dezvoltă armonios deprinderile de citire-înţelegere, vorbire-comunicare, ascultare şi scriere;
 • sunt utilizate cursuri/manuale publicate de edituri internaţionale şi materiale auxiliare adaptate nivelului şi vârstei elevilor (caiete de exerciţii, casete audio-video etc.);
 • se organizează anual pregătirea pentru obţinerea certificatelor de limbă engleză Cambridge, “Young Learners English”.